Jak wykorzystać Internet w reklamie biura tłumaczeń?

Dobra reklama i przemyślana promocja to podstawa wszelkich działań mających na celu zaistnienie w świadomości odbiorców. Wie o tym niemal każdy przedsiębiorca. Jeszcze kilkanaście lat temu głównym miejscem działań promocyjnych były standardowe kanały komunikacji – takie jak prasa, telewizja czy wszechobecne billboardy. Dzisiaj miejscem zintensyfikowanych działań reklamowych jest Internet. I to bez względu na to, czy promuje się sklep, firma budowlana bądź biuro tłumaczeń. Zatem jak wykorzystać to nowoczesne medium?

Witryna internetowa
Punktem wyjścia do wszystkich działań reklamowych w sieci jest dobra i funkcjonalna strona internetowa, która stwarza nieograniczone możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. W tym przypadku wiele zależy od samego przedsiębiorcy – witryna może pełnić jedynie funkcje informacyjne (z zaprezentowaniem oferty i podaniem kontaktu) lub być formą komunikacji z odbiorcami. W tym drugim przypadku wartość strony na pewno podniesie blog tematyczny, który będzie przedstawiał informacje z danego zakresu. Jednocześnie każdy przedsiębiorca chcący wypromować swoją firmę w sieci musi pamiętać o tym, aby jego witryna była odpowiednio wypozycjonowana i zoptymalizowana. Takie działania zapewnią wysoką pozycję w wyszukiwarkach.

Media społecznościowe
Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez mediów społecznościowych. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście Facebook, którego nie może ignorować żadne przedsiębiorstwo (w tym biuro tłumaczeń). Zatem prowadzenie fanpage’a na Facebooku to absolutne minimum, które pozwala na zaprezentowanie swojej oferty, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami, udostępnianie materiałów zwiększających grono odbiorców, umieszczanie reklamy na profilu, tworzenie interakcji, wymianę opinii czy oferowanie atrakcyjnych zniżek i rabatów. To wszystko zwiększa rozpoznawalność firmy i podnosi jej atrakcyjność w oczach internautów. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż Facebook umożliwia płatną reklamę, która także zwiększa ilość potencjalnych klientów. I chociaż Facebook to niewątpliwie najbardziej powszechne medium społecznościowe, to dodatkowo warto zainteresować się innymi portalami – takimi jak Twitter, Linkedln, Google+, Instagram czy You Tube.

Fora internetowe
Skutecznym sposobem na zareklamowanie firmy w sieci są fora internetowe (zwłaszcza branżowe). Ta forma promocji to nie tylko szansa na zyskanie miana eksperta, ale także na dotarcie do ściśle określonej i sprecyzowanej grupy odbiorców. Udzielanie fachowych porad, wymienianie się informacjami lub branie udziału w tematycznych dyskusjach to bardzo skuteczny sposób na zyskanie klientów.

Bazy i katalogi firm
Żadna firma chcąca zaistnieć w Internecie nie może zapomnieć o tak oczywistym działaniu, jakim jest umieszczenie firmy w bazach i katalogach firm (i to zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich). W takich wpisach powinny znaleźć się nie tylko podstawowe informacje o działalności i dane kontaktowe, ale także odnośniki do strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych. To znacznie ułatwi kontakt z potencjalnymi odbiorcami.

Inne formy reklamy w Internecie, z jakich może skorzystać biuro tłumaczeń to między innymi artykuły sponsorowane, reklama banerowa na portalach internetowych, umieszczenie firmy na oficjalnych mapach, mailing bądź pojawianie się na portalach zleceniowych. Każda z tych form jest niezwykle skuteczna i pozwala na efektywne wypromowanie danej firmy. Przykładem biura tłumaczeń które dobrze promuje się w sieci jest www.biurotlumaczen.pl . Dzięki temu klienci mogą łatwo znaleźć profesjonalne tłumaczenia dla firm.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *