Jak wykorzystać Internet w reklamie biura tłumaczeń?

Dobra reklama i przemyślana promocja to podstawa wszelkich działań mających na celu zaistnienie w świadomości odbiorców. Wie o tym niemal każdy przedsiębiorca. Jeszcze kilkanaście lat temu głównym miejscem działań promocyjnych były standardowe kanały komunikacji – takie jak prasa, telewizja czy wszechobecne billboardy. Dzisiaj miejscem zintensyfikowanych działań reklamowych jest Internet. I to bez względu na to, czy promuje się sklep, firma budowlana bądź biuro tłumaczeń. Zatem jak wykorzystać to nowoczesne medium?

Witryna internetowa
Punktem wyjścia do wszystkich działań reklamowych w sieci jest dobra i funkcjonalna strona internetowa, która stwarza nieograniczone możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. W tym przypadku wiele zależy od samego przedsiębiorcy – witryna może pełnić jedynie funkcje informacyjne (z zaprezentowaniem oferty i podaniem kontaktu) lub być formą komunikacji z odbiorcami. W tym drugim przypadku wartość strony na pewno podniesie blog tematyczny, który będzie przedstawiał informacje z danego zakresu. Jednocześnie każdy przedsiębiorca chcący wypromować swoją firmę w sieci musi pamiętać o tym, aby jego witryna była odpowiednio wypozycjonowana i zoptymalizowana. Takie działania zapewnią wysoką pozycję w wyszukiwarkach.

Media społecznościowe
Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez mediów społecznościowych. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście Facebook, którego nie może ignorować żadne przedsiębiorstwo (w tym biuro tłumaczeń). Zatem prowadzenie fanpage’a na Facebooku to absolutne minimum, które pozwala na zaprezentowanie swojej oferty, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami, udostępnianie materiałów zwiększających grono odbiorców, umieszczanie reklamy na profilu, tworzenie interakcji, wymianę opinii czy oferowanie atrakcyjnych zniżek i rabatów. To wszystko zwiększa rozpoznawalność firmy i podnosi jej atrakcyjność w oczach internautów. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż Facebook umożliwia płatną reklamę, która także zwiększa ilość potencjalnych klientów. I chociaż Facebook to niewątpliwie najbardziej powszechne medium społecznościowe, to dodatkowo warto zainteresować się innymi portalami – takimi jak Twitter, Linkedln, Google+, Instagram czy You Tube.

Fora internetowe
Skutecznym sposobem na zareklamowanie firmy w sieci są fora internetowe (zwłaszcza branżowe). Ta forma promocji to nie tylko szansa na zyskanie miana eksperta, ale także na dotarcie do ściśle określonej i sprecyzowanej grupy odbiorców. Udzielanie fachowych porad, wymienianie się informacjami lub branie udziału w tematycznych dyskusjach to bardzo skuteczny sposób na zyskanie klientów.

Bazy i katalogi firm
Żadna firma chcąca zaistnieć w Internecie nie może zapomnieć o tak oczywistym działaniu, jakim jest umieszczenie firmy w bazach i katalogach firm (i to zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich). W takich wpisach powinny znaleźć się nie tylko podstawowe informacje o działalności i dane kontaktowe, ale także odnośniki do strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych. To znacznie ułatwi kontakt z potencjalnymi odbiorcami.

Inne formy reklamy w Internecie, z jakich może skorzystać biuro tłumaczeń to między innymi artykuły sponsorowane, reklama banerowa na portalach internetowych, umieszczenie firmy na oficjalnych mapach, mailing bądź pojawianie się na portalach zleceniowych. Każda z tych form jest niezwykle skuteczna i pozwala na efektywne wypromowanie danej firmy. Przykładem biura tłumaczeń które dobrze promuje się w sieci jest www.biurotlumaczen.pl . Dzięki temu klienci mogą łatwo znaleźć profesjonalne tłumaczenia dla firm.

Prowadzenie biznesu w Polsce

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *